söndag 3 februari 2013

Varför ekologiskt odlad potatis?

Här är några anledningar.

Den konventionellt odlade potatisen besprutas i genomsnitt 7 gånger,  de somrar det regnar mycket kan den besprutas upp till 12 gånger. En del av de bekämpningsmedel som används är mycket giftiga för vattenlevande organismer, kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön samt uppfyller kriterier som gör att de betraktas som cancerframkallande. Effekten de har på människan är osäker.

Förutom besprutningen under själva odlingssäsongen behandlas potatisen i vissa fall även med kemiska medel då den ska lagras en längre tid. Detta för att undvika att den gror och skjuter nya skott under lagringen. I Livsmedelsverkets stickprovskontroller har antigronigsmedel hittats i hälften av de potatisprodukter som undersökts.

Tillverkarens information om besprutningsmedel kan se ut på detta vis:
Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik indandning av sprutdimma. Tvätta huden efter arbetet. Förvaras åtskillt från livsmedel och djurfoder. Använd skyddshandskar, skyddsglasöger och skyddskläder. Vid sprutning: använd gasmask. Efter sprutning: behandlat fält får  beträdas tidigast 3 dagar efter senaste behandling.

Visst finns det god anledning till att välja ekologisk potatis!?

Vill du veta mer så läs Naturskyddsföreningens rapport Potatis och Bekämpningsmedel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Roligt att du lämnar en kommentar. Tack!